+386 2 754 02 00

Katalog informacij javnega značaja

I. Osnovni podatki

Naziv in sedež: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Skrajšani naziv: ZUDV DORNAVA
Naslov: Dornava 128, 2252 Dornava
Telefon: 02 754 02 00
Fax: 02 755 05 01
Odgovorna oseba: Ivanka LIMONŠEK, univ. dipl. org.,dipl. m. s., direktorica
Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.zavod-dornava.si

Katalog je v pisni tiskani obliki dostopen na sedežu zavoda vsak dan med 7,00 in 15,00 uro.

II. Dejavnost zavoda

Zavod dr. Marijana Borštnarja v Dornavi je bil ustanovljen leta 1953. Ustanovitelj zavoda je vlada Republike Slovenije. Ime je dobil po svojem prvem ravnatelju, pokojnem dr. Marijanu Borštnarju, profesorju Medicinske fakultete v Ljubljani.


V zavod sprejemamo in tukaj usposabljamo otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju iz področja Republike Slovenije, domicilno področje zavoda pa je SV Slovenija.


Delo v zavodu temelji na načelu občutljivih obravnav, ki so usmerjene v zadovoljevanje objektivnih potreb oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih staršev.


Izhajajoč iz takšnega koncepta se je zavod razvil v center različnih programov, storitev, oblik in modelov pomoči, v katerih se ustvarjajo pogoji za razvoj objektivnih dejavnikov kvalitete življenja; individualne obravnave, strokovnih kadrov in materialnih možnosti usposabljanja.


Dejavnost zavoda je organizirana v treh organizacijskih enotah:

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Center za institucionalno varstvo odraslih oseb dr. Marijana Borštnarja Dornava.


Center za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava ima naslednje delovne enote:

 • DE  Dom za otroke in mladostnike Tisa (A2), Dornava 128, 22522 Dornava
         - DE  Dom za otroke in mladostnike Breza (A3), Dornava 128, 22522 Dornava
         - DE  Dom za otroke in mladostnike Brin (B2) Dornava 128, 22522 Dornava
 • DE Dnevni center Maribor, Dalmatinska 19, 2000 Maribor
 • DE Dnevni center Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava.


Center za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji dr. Marijana Borštnarja Dornava ima naslednje delovne enote:

 • DE VDC Dornava, Dornava 1, 2252 Dornava
 • DE VDC Ptuj, Vičava 5, 2250 Ptuj
 • DE VDC Ormož, Ptujska cesta 12/a, 2270 Ormož


Center za institucionalno varstvo odraslih oseb dr. Marijana Borštnarja Dornava ima naslednje delovne enote:

 • DE Dom za odrasle Trata (A1), Dornava 128, 2252 Dornava
 • DE Dom za odrasle Lipa (A4), Dornava 128, 2252 Dornava
 • DE Dom za odrasle Bor (A5), Dornava 128, 2252 Dornava
 • DE Dom za odrasle Jelka (B1), Dornava 128, 2252 Dornava
 • DE Dom za odrasle Leska (B3), Dornava 128, 2252 Dornava
 • Stanovanjska DE:
  • Stanovanjska skupina Dornava, Dornava 1/a, 2252 Dornava
  • Stanovanjska skupina Ptuj, Rimska ploščad 3, 2250 Ptuj
  • Stanovanjska skupina Grad, Rimska ploščad 11, 2250 Ptuj
  • Stanovanjska skupina Peč, Rimska ploščad 18, 2250 Ptuj
  • Stanovanjska skupina Center, Ul. 25. maja 8, 2250 Ptuj
  • Stanovanjska skupina Breg, Langusova 12, 2250 Ptuj

 

III.   Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Ivanka LIMONŠEK, univ. dipl. org.,dipl. m. s., direktorica

Telefonska številka: 02 754 02 00

e-pošta: info@zavod-dornava.si


IV. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

Državni predpisi:

 • Zakon o socialnem varstvu
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
 • Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
 • Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravic do institucionalnega varstva
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve


Povezava na državni register predpisov:
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: http://zakonodaja.gov.si


V. Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 - 2020
  (Ur. list RS št. 39/2013)